1998 års motiveringar av Föreningen Skogens utmärkelser

Sveriges Skogsvårdsförbunds (nuvarande Föreningen Skogen) utmärkelser, Greve Carl Bernadottes Skogspris, Sveriges Skogsvårdsförbunds Guldkvist och Sveriges Skogsvårdsförbunds förtjänstmedalj i silver, utdelades vid jubileumsdagen i Stockholm den 15 juni 1998.
 

GREVE CARL BERNADOTTES SKOGSPRIS ÅR 1998

Greve Carl Bernadottes Skogspris till Björn Hägglund
Styrelsen för Sveriges Skogsvårdsförbund har i uppdrag att årligen överlämna Greve Carl Bernadottes skogspris till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Verkställande direktören Björn Hägglund
erhåller Greve Carl Bernadottes skogspris 1998 för att han under en framgångsrik karriär i forskningens, samhällets och näringslivets tjänst på ett unikt och synnerligen betydelsefullt sätt har medverkat till ett effektivt och ansvarsfullt nyttjande, brukande och bevarande av skogen från såväl ett svenskt som ett globalt perspektiv.

Skog Dr Björn Hägglunds mycket uppmärksammade forskningsinsatser under 70-talet resulterade bland annat i det nya, och i sitt slag unika, boniteringssystem som kom till praktisk användning inom hela det svenska skogsbruket. Björn avancerade snabbt inom Sveriges Lantbruksuniversiet och var skogsfakultetens dekanus under en kort period innan en ny och viktig post som Generaldirektör vid Skogsstyrelsen kallade (1984). Till bilden hör att Björn under tiden som dekanus invaldes i STORA Skogs styrelse.Med Björn Hägglund som Generaldirektör vid Skogsstyrelsen inleddes under 80-talet en period som kännetecknas av strategisk omdaning och förnyelse.

Björn förde nu på allvar in miljöfrågorna på dagordningen i Skogsvårdsorganisationen och öppnade dörrarna till omvärlden genom att bygga ut den internationella uppdragsverksamheten.

Björn insåg också behovet av att höja kunskapsnivån inom hela organisationen. Bl a genomfördes en omfattande 20-poängsutbildning i ekologi och miljövård för ett stort antal konsulenter över hela landet samt omfattande internutbildningar i samband med kampanjen Rikare Skog.
1991 tillträdde Björn befattningen som verkställande direktör för Stora Skog och ledamot av STORAs koncernstyrelse.

Med stor energi inledde Björn en omfattande omvandlingsprocess. Björn, som under sin tidigare verksamhet i huvudsak varit engagerad i forsknings- och myndighetsfrågor, visar nu att han även behärskar det konkurrensutsatta näringslivets villkor. Med stor intellektuell och analytisk förmåga genomför Björn en omfattande organisationsförändring. Genom en okomplicerad och naturlig ledarstil och briljant pedagogik leds organisationen in i nya strukturer och arbetsformer, rustade för att möta i 90-talets ökade krav på effektivitet, kundanpassning och miljöanpassning. Björn lämnar inga stenar ovända och tillför verksamheten ytterligare dimensioner genom sitt breda internationella kontaktnät. En ny, modern skogsskötselstrategi utvecklas och introduceras i form av en policy som integrerar produktion, effektivitet och miljöanpassning. Handfast håller Björn i balansen mellan kostnadseffektivitet och de långsiktiga produktions- och miljömålen. Björn intar därtill en ledande position i utvecklingen av certifieringsstandards för skogsbruk. Intent integreras sågverkssektorn med den skogliga verksamheten.

Vi har alla lärt känna Björn Hägglund som kristallklar i tanke och budskap. Med en osedvanlig analytisk förmåga och skarpsinne har Björn stakat ut strategier och riktlinjer för olika verksamheter inom skogssektorn. Med sin förankring i verkligheten, med sina vida kontakter och breda erfarenheter och genom sin pedagogiska förmåga att alltid ge enkla men tydliga bilder av tankar och visioner, har Björn, tillsammans med sina medarbetare, på ett framgångsrikt sätt omsatt sina visioner och strategier i praktisk handling. Nu väntar än större uppgifter för Björn inom skogsindustrinäringen. Sveriges Skogsvårdsförbund önskar Björn Hägglund lycka till och gratulerar till utmärkelsen greve Carl Bernadottes skogspris!
 

SVERIGES SKOGSVÅRDSFÖRBUNDS GULDKVIST FÖR ÅR 1998

– Professor Stig Andersson
– Ekolog Olov Johansson
– Verkställande direktören Pär Järnland
– Skog Dr Reidar Persson
– Skogsdirektör Sven Sjunnesson

Styrelsen för Sveriges Skogsvårdsförbund delar årligen ut högst fem guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort skogen och skogsbruket stora tjänster.Professor Stig Andersson erhåller förbundets Guldkvist för en gedigen och banbrytande forskargärning och föredömlig förmedling av forskningsresultat inom det skogstekniska området.
 

Professor Stig Andersson
Professor Stig Andersson har under sin forskningskarriär innehaft flera framskjutna positioner, bl a som forskningschef vid dåvarande Forskningsstiftelsen Skogsarbeten och som professor och prodekanus vid skogliga fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Under Stigs verksamma tid som forskare har det svenska skogsbruket genomgått en dramatisk utveckling. Stig har under denna period varit en nyckelperson i den skogstekniska utvecklingen.

Det var Stig Andersson som under 70-talet var arkitekten till de arbetsstudiemodeller som då kom att utgöra grunden för ackordsprissättning och uppföljning av arbetsresultat inom hela skogsbruket. Stig var också nytänkare och en av föregångarna när det gällde utvecklingen av dåtidens planeringsmodeller för skogsbruk, modeller som i många avseenden fortfarande äger giltighet och till del tillämpas än i dag.

Under senare år har Stig gjort betydelsefulla insatser för den fortsatta utvecklingen i samband framtagandet av Forskningsrådsnämndens framtidsstudie ”Ny teknik i skogen”. Stig har också lagt ner ett gediget arbete och haft ett stort inflytande på utvecklingen av den nyligen introducerade skogsvetarutbildningen.

Innovation och nytänkande går som en röd tråd genom Stigs långa forskningsgärning. Han har alltid tillhört de forskare som inte velat acceptera att vi i Sverige med naturlagar skulle vara bundna till de skogstekniska lösningar och utvecklingslinjer som efter hand växte fram. Stig hämtade inspiration och idéer från sina många utlandsvistelser och ifrågasatte ofta de skogstekniska lösningar och idéer som utvecklades både inom forskningen och i den praktiska tillämpningen. Med orienteringskartan på OH apparaten presenterade Stig sina visioner om alla de tänkbara vägar som borde ägnas analys och studier och har under hela sin karriär på ett pedagogiskt och kraftfullt sätt bidragit till att vidga vyerna hos såväl skogsbrukare som maskintillverkare och studenter. Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar Stig Andersson till Guldkvisten.
 

Ekolog Olov Johansson
Olov Johansson erhåller Guldkvisten för en gedigen och förtroendeingivande introduktion av ekologiska kunskaper i skogsnäringen. Olov har därtill med stor sakkompetens och trovärdighet fört ut kunskaper om skog och miljö i vida kretsar utanför näringen.

Olov Johansson är biolog och anställd som ekolog inom Assi Domän. Som en av de första medarbetarna i skogsföretagen med ekologisk skolning är Olov Johansson en ledande kraft i utvecklingen av det nya skogsbruk, där hänsynen till den biologiska mångfalden integrerats i såväl den övergripande planeringen som i det skogliga vardagsarbetet. Olovs insatser har haft stor betydelse och har uppmärksammats långt utanför det egna företagets gränser och de har verksamt bidragit till den långt mer konstruktiva dialog som idag förs mellan skogsbrukets företrädare och företrädare för de ideella miljövårdsintressena.

Olov är också internationellt uppmärksammad och respekterad. Han spelar för närvarande en nyckelroll i utvecklingen av certifieringsstandards för skogsbruk, bl a som ledamot i styrelsen för FSC-international. Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar Olov Johansson till Guldkvisten.
 

VD Per Järnland
Per Järnland för priset för en gedigen skogsmannagärning och unik karriär inom skogsnäringen. VD Per Järnland har svarat för en lång och framgångsrik verksamhet och karriär i det svenska skogsbruket.

Han startade, endast 22 år gammal, företaget AB Kinda Skogsprodukter. Han var från början direkt involverad i den praktiska verksamheten och var ”ute och handlade virke”. Verksamheten utgick från barkstationen i Kisa och hade från början 4 anställda. Företaget utvecklades snabbt och kom att omfatta även rotposthandel, avverkning och virkestransport. Stor handel med bl.a. Norge förekom.

1970 köptes företaget av Modo och 1976 bildades MoDo Sydskog med Kisa och Silverdalens skogsförvaltningar och Per J som chef. 1979 bildades Sydved AB av MoDo, Stora och Munksjö och Per blev virkeschef. Fr.o.m. 1981 och fortfarande är Per VD på Sydved AB.

Per Järnland har under lång tid varit och är fortfarande ordinarie ledamot i SLA:s skogssektions styrelse. Han är också ledamot i Skogsindustriernas virkesnämnd.

Per Järnland har stor kunskap om virkesmarknaden och den skogliga affärsverksamheten. Han är också en mycket skicklig företagsledare. Han har dessutom ett stort engagemang för utvecklingsfrågor samt för skogsvård och miljö- och naturvårdsfrågor, både som chef för Sydved och som egen skogsägare. Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar Per Järnland till Guldkvisten
 

SkogDr Reidar Persson
Reidar Persson får priset för gedigen livsgärning och unika utvecklings- och informationsinsatser på det internationella planet inom områdena skogsbruk, miljö och skoglig biståndsverksamhet.

Skog Dr Reidar Persson är för närvarande avdelningsdirektör vid CIFOR och stationerad i Indonesien.
I slutet av 50 – talet anmälde sig jägmästare Reidar Persson som doktorand vid Institutionen för Skogstaxering vid dåvarande Skogshögskolan. Reidar hade bestämt sig för att doktorera på ” Världens skogstillgångar”, ett ämnesområde som sedan kom att utgöra huvudtemat i Reidars fortsatta yrkeskarriär.

Reidar kom tidigt att rekryteras som ”Associate Expert” vid FAO. I denna roll kom Reidar att genomföra ett flertal internationella resor som syftade till att diskutera detaljer och oklarheter med de människor som var ansvariga för ländernas rapportering till FAO. Reidar samlade under dessa resor på sig en kunskap som visade sig avvika ganska mycket från den officiella bilden av ländernas skogstillgångar. När tidpunkten närmade sig för Reidar att publicera sina studier i en officiell FAO-rapport, fick FAO kalla fötter. Man ville inte utsätta sig för den kritik som kunde väntas från flera länder med förskönad skogsstatistik. Reidars unika material presenterades i stället som rapporter från institutionen för Skogstaxering vid Skogshögskolan. Dessa rapporter kom sedan att ligga till grund för Reidars doktorsavhandling. Rapporterna blev mycket uppmärksammade, vilket ledde till att FAO efter något år hörde sig för om inte Sverige kunde medverka till en FAO-utgåva av rapporterna. Så blev dock inte fallet inte minst mot bakgrunden att nära 10 år hade förflutit sedan materialet hade samlats in och att det var hög tid för en ny inventering.

Efter en kort sejour på Skogsstyrelsens prognosavdelning gick Reidar 1979 vidare till SIDA där han som avdelningsdirektör fram till 1998 ( med några års mellanspel på SAREC) främst engagerat sig i forsknings- och utvecklingsfrågor inom den skogliga biståndsverksamheten.
Reidars är en synnerligen kompetent internationell skogsexpert som genom sitt pragmatiska och okonventionella sätt att arbeta erhållit ett mycket stort förtroende och auktoritet i skogliga biståndskretsar över hela världen. ”Everybody knows Reidar Persson from Sweden”.
Under senare tid har Reidar representerat Sverige i FRA ( Forest Resource Assessments) samtidigt som han varit verksledningens rådgivare i forskningsfrågor, ansvarat för utvecklingen av SIDAs skogspolicy och därtill varit en starkt drivande kraft för att öka Sveriges engagemang i skogliga biståndsfrågor. Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar Reidar Persson till Guldkvisten.
 

Skogsdirektör Sven Sjunnesson
Sven Sjunnesson tilldelas Guldkvisten för en gedigen skogsmannagärning, mycket betydelsefulla insatser för den skogliga forskningen och ett stort engagemang i skogs- internationella frågor.

Sven Sjunnesson är Skog L. och skogsdirektör vid Skogsägarnas Riksförbund. Svens insatser för skogsbruket i allmänhet och familjeskogsbruket i synnerhet har en stor bredd – och ett avsevärt djup.

Han har verkat på en rad viktiga poster i skogsägarrörelsen i olika delar av landet. Skogschef i Mellanskog och Vänerskog, VD i Skånes Skogsägare och i två omgångar i centrala roller på Skogsägarnas Riksförbund – för närvarande som skogsdirektör. Dessutom har han hunnit förmedla skogskunskaper till u-land under en längre sejour i Etiopien. Under senare år har Sven Sjunnesson, bland annat som avdelningsordförande inom Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, spelat en mycket aktiv roll för att stimulera till en ökad och framtidsinriktad debatt inom näringen. Sven Sjunnesson har därtill i hög grad bidragit till att den pågående utvecklingen av certifieringssystem för skogsbruk utsatts för en saklig och kritisk granskning.
Svens insatser och engagemang inom forskningen har blivit särskilt uppmärksammade. Sven är bland andra uppdrag vice ordförande i SkogForsks styrelse och ingår i MISTRA:s vetenskapliga råd. Han har här förvisso i första hand varit en banerförare för behovet av forskning om och för privatskogsbruket – men utan att för ett ögonblick förlora helhetssynen genom att betona behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser inom hela skogssektorn.

Vi har lärt känna Sven Sjunnesson som en av de mer engagerade skogsdebattörerna i landet. Kraften i debatten är att hänföra till Svens djupa tro på skogen som framtidsresurs i kombination med att Sven alltid är utomordentligt kunnig och påläst i de frågor han driver. Svens engagemang och entusiasm för skogen och skogsägarna har därtill, vilket är få förunnat, inte på minsta sätt avklingat med åldern. Snarare tvärtom. Trots att pensionsåldern närmar sig är Sven Sjunnesson fortfarande en av skogens och skogsbrukets främste banerförare på flera olika arenor. Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar Sven Sjunnesson till Guldkvisten.
 

SVERIGES SKOGSVÅRDSFÖRBUNDS FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER

Styrelsen för Sveriges Skogsvårdsförbund äger utdela förbundets förtjänstmedalj i silver till personer vilka gjort synnerligen värdefulla insatser för svensk skog och skogsbruk. Sveriges Skogsvårdsförbunds förtjänstmedalj i silver tilldelas 1998

– Stig Löfquist
– Bengt Pettersson
 

Stig Löfquist
Stig Löfquist erhåller förbundets förtjänstmedalj i silver för sitt pioniärarbete vid starten och uppbyggnaden av riksprojektet Skogen i Skolan där Stig visade vägen för en banbrytande modell för samverkan mellan skola och näringsliv.

Stig Löfquist har sina rötter i skogen. Han fick tidigt ta ansvar för familjens skogsfastighet, samtidigt som han inledde sin lärarkarriär.

Vid uppstarten av riksprojektet Skogen i Skolan 1973 föll det sig naturligt att erbjuda Stig funktionen som arbetande styrelseordförande, en funktion han kom att inneha fram till 1986 när Stig gick i pension.

De första åren handlade verksamheten om ren lärarutbildning i form av feriekurser. Verksamheten växte snabbt och snart hade Stiget medverkat till att det fanns väl fungerande länsorganisationer i många län. De första åren gällde det att balansera mellan olika krafter inom Skogen i Skolan-verksamheten. Med fingertoppskänsla och integritet nådde Stig stort förtroende för sitt sätt att utveckla verksamheten och lyckades driva projektet vidare mot allt högre erkännande hos inblandade parter.

Idag är Stig pensionär men har för den skull ej förlorat sitt engagemang för skogen på den egna fastigheten och för Skogen i Skolans verksamhet. Han gör fortfarande välkomna besök hos den nuvarande projektledningen för att försäkra sig om verksamheten fortsatt löper väl. Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar Stig Löfquist till Sveriges Skogsvårdsförbunds förtjänstmedalj i silver.
 

Bengt Pettersson
Bengt Pettersson mottager förbundets förtjänstmedalj i silver för gedigna insatser i skoglig information, utbildning och rådgivning samt för sina utomordentligt värdefulla insatser inom Skogen i Skolan-projektet.

Bengt Pettersson är skogsmästare vid Skogsstyrelsen.
I över 30 år har Bengt som idégivare, författare och redaktör spelat en viktig roll i produktionen av Skogsvårdsorganisationens rådgivningsmaterial och läromedel. Merparten av all utgivning, från enkla foldrar till omfattande kampanjlitteratur bär hans signum på något sätt. Nu leder han, som förlagsredaktör, arbetet med studieboken till kampanjen Grönare Skog, en kampanj som planeras bli Skogsvårdsorganisationens största studiekampanj någonsin.

Bengt var med och startade Skogen i Skolan-projektet för 25 år sedan, och har allt sedan dess både genom organisatoriskt arbete och praktisk gärning i högsta grad bidragit till att bygga upp verksamheten till dagens omfattande nivå. Bengt är vad man skulle kunna säga en ”skogolog”, d v s en person som med sällsynt god pedagogisk förmåga förmår att förmedla skogliga fakta på ett lättillgängligt och inspirerande sätt. Denne skogolog är en välförtjänt mottagare av Skogsvårdsförbundets utmärkelse.
Sveriges Skogsvårdsförbund gratulerar Bengt Pettersson till Sveriges Skogsvårdsförbunds förtjänstmedalj i silver.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb