Fastighetsansvarig

Bild för Thomas Bogár Written by Thomas Bogár On the

Fastighetsansvarig för Orsa, Älvdalen & Särna- Idre Besparingsskogar

Bakgrund
Älvdalens, Särna- Idre och Orsa Besparingsskogar är tre juridiska personer med delvis gemensam förvaltning och samarbete. Verksamheterna omfattar skogsbruk, elförsäljning från kraftverk, kapitalförvaltning samt delägarskap i olika företag. Besparingsskogarna lyder under lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.  Grunden för verksamhetens förvaltning finns i Reglementet.

Nu avser Besparingsskogarna i Orsa, Särna- Idre samt Älvdalen inrätta en gemensam tjänst med ansvar för Besparingsskogarnas fastighetsfrågor.

Arbetsuppgifter/Ansvarsområden

  • Ansvar för köp och försäljning av fastigheter i enlighet med respektive besparingsskogs fastighetspolicy.
  • Ansvar för att upprätta och ajourhålla fastighetsregister samt kartunderlag.
  • Myndighetskontakter i markfrågor, kommunala översiktsplaner.
  • Fastighetsdeklarationer, reavinstutredningar, skogsavdrag etc
  • Upplåtelser och nyttjanderätter, ansvarig för avtal
  • Förhandla vid bildande av naturreservat, biotopskydd, naturvårdsavtal och ersättningsmark.
  • Fastighetsvärdering

Kompetens och personliga egenskaper

  • Skogs- eller jägmästare med god kunskap i fastighetsrättsliga frågor alternativt lantmätare med vana att arbeta med skogliga frågor. Affärsdriven med förhandlingsvana
  • Lyhörd för respektive besparingsskogs behov och arbetssätt.

Stationering

  • Vid något av Besparingsskogarnas kontor i Orsa eller Älvdalen.

Välkommen med din ansökan med löneanspråk till tjänsten som Fastighetsansvarig senast 25/8 till adress: Älvdalens Besparingsskog Ulf Andersson Box 65, 79622 Älvdalen
eller på mail: ulf.andersson@besparingsskogen.se. Märk ansökan med Fastighetsansvarig

Frågor angående tjänsten besvaras av
Ulf Andersson Förvaltare Älvdalens och Särna- Idre Besparingsskog tele: 0251- 597470 eller
Joakim Myrman förvaltare Orsa Besparingsskog tele  0250-552601.

Läs mer om oss på www.besparingsskogen.sewww.orsabesparingsskog.se

Publicerad: